Svátosti

Zásady pro udělování svátostí

V katolické církvi rozlišujeme celkem 7 svátostí. Jsou to: svátost manželství, svátost křtu, svátost biřmování, svátost smíření, svátost kněžství, nejsvětější svátost a svátost pomazání nemocných. Většina z nich je udělována cirkví skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen), pouze svátost manželství si manželé udělují navzájem.

Svatby
Při církevním sňatku muž a žena uzavírají spolu důvěrné společenství života a lásky, kterému položil základy Bůh při stvoření a Ježíš Kristus ho povýšil na svátost. Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu. Manželství není jen soukromou věcí partnerů, ale zároveň má své místo v životě Církve a farnosti.

Kdo touží mít sňatek jinde nežli ve své farnosti (podle trvalého bydliště), je třeba, aby si vyžádal od faráře trvalého bydliště licenci - doklad o propuštění ke sňatku do jiné farnosti. Snoubenci by měli být katolíci. Když si někdo bere nepokřtěného či jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas - dispenz.

Pokud snoubenci dosud nepřijali svátost smíření a Eucharistii, může se toto doplnit při přípravě na manželství. Pokud je někdo rozveden po civilním sňatku, kněz v jednotlivém případě zjistí, zda podle církevního práva může či nemůže mít svatbu v kostele.
Církevní sňatek nemůže mít ten:

  • Kdo nechce žít s partnerem po celý život
  • Kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva a nechtěl je vychovávat v katolické víře
  • Kdo už je vázán platným sňatkem

Prosíme, svůj úmysl uzavřít církevní sňatek přijďte oznámit asi tři měsíce dopředu, aby bylo možné udělat potřebnou přípravu a zařídit vše nezbytné. Přineste s sebou průkazy totožnosti, potvrzení o křtu - nejvýše měsíc staré (pokud jste byli pokřtěni v jiné farnosti) a případně další nezbytné doklady. V případě cizího státního příslušníka bude muset být tlumočník.

Křty 
Křest dospělého je zásadním rozhodnutím pro život.
Vyžaduje :

  • důkladné seznámení s naukou Církve
  • praktické návyky v modlitbě
  • účast na mši sv.
  • příprava na křest probíhá každé první a třetí úterý v měsíci od 19 hod. na faře
  • další zájemci o křest jsou vítáni

Křest dítěte
Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností. Velkou pomocí ve výchově je jim náboženství, které se učí jak na školách tak na faře pro všechny věkové skupiny. Kmotr má rodičům v tomto úkolu pomáhat, má být biřmován a také podle křesťanské víry žít.

Pro křest v jiné farnosti, nežli je farnost trvalého bydliště, je třeba vyžádat písemný souhlas příslušného kněze.

Příprava před křtem je delší pro ty rodiče, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s naukou Církve. Pro ostatní stačí jedno setkání před křtem.

Biřmování
Svátost biřmování je svátost křesťanské dospělosti a logicky patří ke křtu. Dospělí jsou biřmováni při křtu a děti až od 14 let. Přihlásit se mohou i starší věkem. Kdo by bezdůvodně zanedbal přijetí této svátosti, tak hřeší. Biřmování uděluje biskup jedenkrát za několik let. Biřmovat může i kněz v případě nebezpečí smrti anebo při křtu dospělého. 

Svátost smíření - zpověď
Svátost smíření můžete přijmout půl hodiny před každou mší svatou. Samozřejmě, že po individuální domluvě (viz kontakty) zpovídáme i v jiné časy.

Svátost pomazání nemocných
Pomazáním nemocných církev doporučuje vážně nemocné a starší věřící Pánu, aby jim ulehčil a je uzdravil. V případě nutnosti zavolejte na faru - rádi přijedeme zaopatřit vaše nemocné.